28 Wrzesień 2020 00:37:29
 
Dziennik elektroniczny

Strona dziennika

Film

Instrukcja w formacie .pdf
Logopeda szkolny


Kilka uwag
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA
--------------------
Galerie
Od 20.02.2009 roku
Uczniowie
Absolwenci
Podręczniki
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Dysleksja
PPP
Rada Rodziców
Dyrektor
Dokumenty szkolne
Dyrektor
Nauczyciele
Pracownicy
Kontakt
Administrator strony
Różności
Artykuły
--------------------
STRONA GŁÓWNA
ZOBACZ
 SP Braciejowice
 Eduseek
 Encyklopedia Regionów
 Gmina Łaziska
 K O w Lublinie
 LWSZS
 M E N
 Ministerstwo Sportu
 O K E
 Parafia Piotrawin
 SP Kamień
 Starostwo Powiatowe
 Urząd Marszałkowski
 Wagary
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 11
Najnowszy użytkownik: Ewa Kania
Losowa fotografia
Dysleksja
   

DYSLEKSJA

Dysleksja   Dyskalkulia   Terminologia   Objawy   Diagnoza   Przyczyny   Terapia   Dyktanda   Rodzice   Literatura    Internet   
Dysleksja rozwojowa

    Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

W każdej klasie uczą się dzieci z dysleksją, czyli ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Określenie specyficzne podkreśla charakter tych trudności - ograniczony i bardzo wąski zakres. Dysleksja występuje u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym, a nierzadko u dzieci bardzo zdolnych.

Uczniowie z dysleksją mylą litery, sylaby, wyrazy; przestawiają je, opuszczają lub nawet nie mogą zapamiętać. W badaniach klinicznych stwierdza się wówczas tzw. dyshar-monie rozwojowe, które powodują określone trudności - deficyt językowy, słuchowy, deficyt organizacji przestrzennej, pamięci uwagi a także zdolności społecznych.

Najogólniej rzecz ujmując oznacza to, że osiągnięcia szkolne ucznia nie są zgodne z wymaganiami szkoły. Taki uczeń wymaga fachowej, interdyscyplinarnej pomocy ze strony nauczyciela, rodzica, psychologa, pedagoga, a często też lekarza. Jeśli w porę takiej pomocy nie otrzyma staje się zagubiony, spada u niego znacznie poziom poczucia własnej wartości. Bywa, że jest także odtrącony przez klasę. Trudności z jakimi borykają się uczniowie z dysleksją wynikają z uwarunkowań wewnętrznych, niezależnych od ich chęci i zaangażowania. Aby opanować materiał dydaktyczny tak jak ich rówieśnicy, muszą włożyć dwu-, trzykrotnie więcej wysiłku, a i tak efekty są mizerne ze względu na przykład na zbyt wolne tempo pracy lub uporczywie pojawiające się błędy ortograficzne.

Bez pochwał, nagród, pozostawieni sami sobie, stają się zgorzkniali, przestają się uczyć, nierzadko wagarują.
Jak podaje literatura fachowa, u wszystkich dzieci które mają trudności w nauce z czasem pojawiają się mniej lub bardziej rozległe i głębokie zaburzenia w sferze motywacyjnej, emocjonalnej i osobowościowej. Nieudzielenie tym dzieciom w porę stosownej pomocy, może też skutkować regresem funkcji intelektualnych.

Pierwsze niepowodzenia szkolne, ustawiczny brak sukcesów, brak pochwał ze strony nauczycieli, poczucie klęski, kompromitacji przed kolegami, którzy z łatwością opanowują materiał dydaktyczny, niezadowolenie, zdenerwowanie, obojętność, a nawet rozpacz - to uczucia, które stale towarzyszą uczniom z dysleksją. Pogłębiają się ich problemy emocjonalne, społeczne i edukacyjne.

Dysleksji nie da się całkowicie zapobiec, ale można znacznie złagodzić jej konsekwen-cje. Dzięki wczesnemu diagnozowaniu i programom wczesnej interwencji, już w klasach przed-szkolnych specjaliści mogą prowadzić pracę profilaktyczną i zajęcia wspomagające rozwój dzieci z grupy ryzyka dysleksji.

To znacznie ułatwia start i funkcjonowanie dziecka w warunkach szkolnych. Fachowa pomoc ze strony nauczycieli, pedagogów, psychologów, wsparcie ze strony rodziców - to wszystko wpływa na lepsze funkcjonowanie dziecka jako ucznia. Dzięki tym zabiegom dysleksja przestaje być dla dzieci koszmarem życiowym.

Częstość występowania

Dysleksja występuje u 10-15% populacji dziecięcej, jej najcięższa postać polegająca na opóźnieniu w czytaniu o 2 lata i więcej w stosunku do wieku, inteligencji i wykształcenia jest oceniana na 4%.

Objawy zależą od wieku dziecka

.

Wiek niemowlęcy i poniemowlęcy - objawy „ryzyka dysleksji”
 • opóźniony rozwój ruchowy (słabo lub w ogóle nie raczkują, późno zaczynają chodzić, trudności z utrzymaniem równowagi, obniżone napięcie mięśniowe)


 • mała sprawność ruchowa (mało zręczne, nieporadne w samoobsłudze)


 • opóźniony rozwój mowy (później wypowiadają pierwsze słowa, problemy z budowaniem zdań)

 • dłuższe utrzymywanie się pierwotnych odruchów wrodzonych

Wiek przedszkolny 3-5 lat - objawy „ryzyka dysleksji”
 • opóźniony rozwój ruchowy

 • mała sprawność ruchowa całego ciała, a szczególnie rąk (słabo biega, trudności w utrzymaniu równowagi, zapinaniu guzików, nawlekaniu korali, trzymaniu kredki)

 • słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa opóźniony rozwój mowy

 • zaburzenia postrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej

Wiek 6-7 lat (klasa O)
 • trudności z wymową

 • trudności w zapamiętywaniu wierszyków i piosenek

 • trudności w odróżnianiu podobnych głosek, wydzielaniu i łączeniu sylab

 • trudności w wyróżnianiu elementów z całości

 • trudności orientacji w czasie (pory roku, dnia, godziny)

 • trudności w rysowaniu i odtwarzaniu figur oraz wzorów

 • wadliwa wymowa (przekręcanie, przestawianie, notoryczne błędy gramatyczne)

 • trudności w nauce czytania

 • brak lateralizacji (oburęczność, mylenie prawej i lewej ręki)

 • mała sprawność manualna (wiązanie sznurowadeł, trzymanie nożyczek, sztućców)

 • opóźnienie orientacji w schemacie ciała

Wiek wczesnoszkolny I-III klasa
 • utrzymywanie się i pogłębianie powyższych trudności

 • mała sprawność ruchowa (nie potrafi jeździć na dwukołowym rowerze, łyżwach, nartach, problemy z samoobsługą)

 • utrzymująca się oburęczność

 • zaburzenia koordynacji czynności ręki i oka

 • trudności w zapamiętywaniu nazw, dat, liczb, tabliczki mnożenia

 • mylenie liter

 • opuszczanie, przestawianie, dodawanie liter i sylab

 • trudności z pisownią

 • brzydkie pismo i rysunek

Wiek starszy szkolny (powyżej klasy IV i szkoła średnia)
 • stopniowe zmniejszanie się lub ustępowanie trudności w czytaniu

 • ograniczanie się trudności w pisaniu często tylko do dużej ilości błędów ortograficznych i brzydkiego pisma

 • uogólnianie się trudności szkolnych na inne przedmioty nauczania

 • trudności w nauce języków obcych

Dysleksja prowadząc do trudności szkolnych często jest podłożem zaburzeń nerwicowych o typie nerwicy szkolnej. Dzieci z objawami dysleksji powinny już od klasy pierwszej zostać objęte opieką, aby zapobiec wystąpieniu trudności szkolnych lub by je zminimalizować. Rozwój dzieci dyslektycznych nie objętych pomocą specjalistyczną jest zwykle gorszy od grupy rówieśników.

Z roku na rok kłopoty w szkole mogą się pogłębiać, nauka stanie się uciążliwa i do trudności w czytaniu czy pisaniu mogą dojść zaburzenia emocjonalne.

Dziecko po uzyskaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej musi być poddane terapii!

Profilaktyka

   

Dzieci z nieprawidłowej ciąży, porodu, wykazujące deficyty rozwoju niektórych funkcji psychoruchowych, to dzieci "ryzyka dysleksji". Im wcześniej zostaną objęte opieką, tym większe szanse aby zapobiec ich trudnościom szkolnym.

źródło:
Polskie Towarzystwo Dyleksji
Laboratorium Technik Psychologicznych
Danuta Kulczyńska-Wolak - Materiał do wykorzystania podczas spotkań z rodzicami w ramach pedagogizacji, na posiedzeniach samokształceniowych nauczycieli.

< < < POWRÓT > > >

Nauczanie zdalne


Drodzy uczniowie zapraszamy do nauki zdalnej. Materiałów szukamy pod nazwiskiem nauczyciela - kliknij. Czekam na sugestie uczniów i rodziców. Może coś zmienić?


______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

CZEŚĆ PIERWSZA - SZKOLNA

Uczniowie w czasie kwarantanny mają obowiązek przebywać w domu oraz zachować bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Wszystkich informacji będziemy udzielać poprzez facebook oraz stronę internetową szkoły.
P. O. Dyrektora szkoły - Marek Jakoniuk


______________________________________________________________________________

Oddział przedszkolny
Kochani przedszkolacy podaje wam adres do stron internetowych gdzie razem z rodzicami będziecie mogli utrwalać poznane litery oraz cyfry, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, ćwiczyć czytanki z poznanymi literami (zielone książki część 2)
Bartoś Teresa - Link 1
Bartoś Teresa - Link 2
Bartoś Teresa - Link 3

Klasa I
Grażyna Gazda
Włodarczyk Hubert
Włodarczyk Hubert
Małgorzata Bidzińska

Klasa II
Małgorzata Bidzińska
Włodarczyk Hubert
Włodarczyk Hubert
Węgorowska Dorota

Klasa III
Hanna Jakoniuk
Włodarczyk Hubert
Włodarczyk Hubert
ks. Lichota Krzysztof


Klasa IV, V, VI
Izabela Pawlukiewicz

Dorota Janoszczyk
Adres darmowej platformy edukacyjnej do prawie wszystkich przedmiotów - Dorota Janoszczyk

Małgorzata Bidzińska
Małgorzata Bidzińska

Drodzy uczniowie klasy czwartej utrwalajcie wiadomości dotyczące działań pisemnych i figur geometrycznych. Uzupełnijcie karty pracy. Zadania w nich zawarte są ułożone od najłatwiejszego do najtrudniejszego. Powodzenia!!!
Grażyna Stępniak - matematyka IV
Grażyna Stępniak - matematyka IV
Drodzy uczniowie klasy czwartej utrwalajcie wiadomości z przyrody dotyczące ostatnich lekcji. Uzupełnijcie karty pracy. Znajdują się w nich zadania i ćwiczenia utrwalające zagadnienia związane z układami: oddechowym, pokarmowym i krwionośnym. Powodzenia!!!
Grażyna Stępniak - przyroda IV
Grażyna Stępniak - przyroda IV
Grażyna Stępniak - przyroda IV
Grażyna Stępniak - przyroda IV

Drodzy uczniowie klasy szóstej utrwalajcie wiadomości z geografii. Uzupełnijcie karty pracy, które dotyczą klimatu na Ziemi i zróżnicowania ludności w Europie. Powodzenia!!!
Grażyna Stępniak - geografia VI
Grażyna Stępniak - geografia VI

Drodzy uczniowie klasy szóstej utrwalajcie wiadomości dotyczące działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uzupełnijcie karty pracy. Zadania w nich zawarte są ułożone od najłatwiejszego do najtrudniejszego. Powodzenia!!!
Grażyna Stępniak - matematyka VI

Drodzy uczniowie klasy czwartej uzupełnijcie kartę pracy z informatyki. Powodzenia!!!
Grażyna Stępniak - informatyka IV

Drodzy uczniowie klasy piątej utrwalajcie wiadomości z geografii. Podróżujcie przez lądy i oceany.. Powodzenia!!
Grażyna Stępniak - geografia V
Grażyna Stępniak - geografia V

Drodzy uczniowie klasy piątej utrwalajcie wiadomości z geografii. Podróżujcie przez lądy i oceany. Powodzenia!!!
Grażyna Stępniak - geografia V
Grażyna Stępniak - geografia V

Węgorowska Dorota - informatyka V-VI

Powtarzamy wiadomości o znakach drogowych.
LibreOffice 6.4.0 - darmowy pakiet biurowy. Proszę zainstalować i do pracy. Jeśli ktoś posiada MO Power Point, nie musi instalować. Konsultacje marekjakoniuk@gmail.com.
Jakoniuk Marek - technika IV

Proszę spróbować wykonać ćwiczenia 1 i 2. Dla ambitnych 3. Konsultacje marekjakoniuk@gmail.com.
Jakoniuk Marek - technika V

Proszę dokończyć pracę z izometrii
LibreOffice 6.4.0 - darmowy pakiet biurowy. Proszę zainstalować i do pracy. Jeśli ktoś posiada MO Power Point, nie musi instalować. Konsultacje marekjakoniuk@gmail.com.
Jakoniuk Marek - technika VI

Drogi Czwartoklasisto! Zawieszenie zajęć dydaktycznych to nie czas wolny od nauki.
Jurkowska Ryszarda - j. polski IV
Jurkowska Ryszarda - historia IV
Jurkowska Ryszarda - historia IV
Jurkowska Ryszarda - j. polski V
Jurkowska Ryszarda - historia V
Jurkowska Ryszarda - historia V
Jurkowska Ryszarda - historia VI
Jurkowska Ryszarda - j. polski VI
Jurkowska Ryszarda - j. polski VI

Włodarczyk Hubert - j. angielski IV- VI

Pęczkowska Sylwia

_____________________________________________________

Ogólne
Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – komunikat MEN
Migra
Szalone Liczby
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Dla rodziców uczniów, dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych.
Kalendarium
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
STYCZEŃ
LUTY
Witryna miesiąca
WITRYNA MIESIĄCA
W KONKURSIE EDUSEEKA
- PAŹDZIERNIK 2005
Wyniki >>>
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Zdjęcia klasowe

KLASA 0 2019/2020


KLASA I 2019/2020


KLASA II 2019/2020


KLASA III 2019/2020
Zrobimy lepsze


KLASA IV 2019/2020


KLASA V 2019/2020


KLASA VI 2019/2020